С Т А Т У Т

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла — садок) „БАРВІНОК”

КРЮКІВЩИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ідентифікаційний код 26104582

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) „Барвінок” Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (далі – заклад дошкільної освіти) є правонаступником Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) „Барвінок” Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області( зміна назви відповідно ЗУ «Про дошкільну освіту» та Рішення 42 сесії 7 скликання Крюківщинської сільської ради 21 лютого 2019 року.

1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 08132, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Крюківщина, вул. Балукова, 2 а телефон (04598)5-03-55

1.3. Заклад дошкільної освіти заснований на комунальній формі власності. Засновником закладу дошкільної освіти є Крюківщинська сільська рада.

1.4. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Цмвільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування», „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 зі змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1124, від 16.11.2011р. №1204, Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів(груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом МОН України та МОЗ України від 27.03.2006р. №240/165, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.04.2006р. №414/12288, Статутом, рішеннями Крюківщинської сільської ради, розпорядженнями Крюківщинського сільського голови, відповідними актами інших виконавчих органів Києво-Святошинської районної ради.

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства. Заклад є самостійним суб’єктом господарювання та неприбутковою організацією.

Повна назва: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «БАРВІНОК» КРЮКІВЩИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «БАРВІНОК»

1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, задоволення потреб громадян у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду;
Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
Надання комплексної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного розвитку.
Здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.
1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;
Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;
Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Заклад дошкільної освіти має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно — правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я, освіти та інших відповідно до чинного законодавства України.

1.11. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1. Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.

2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують групи для дітей загального розвитку.

2.3 Групи у дошкільному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

2.3. Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у закладі дошкільної освіти приймається директором закладу за погодженням з відділом освіти та органами місцевого самоврядування на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Комплектування групи за сімейними ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках.

2.4. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі становить:

для дітей віком від 1 року до 3 років – до 15 осіб;
для дітей віком від 3 до 6-7 років – до 20 осіб;
різновікові групи – до 15 осіб;
з короткотривалим і цілодобовим перебуванням – до 10 осіб;
в оздоровчий період – до 15 осіб;
в інклюзивні групи – до 15 осіб, з них 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення;
групи компенсуючого типу – відповідно до законодавства України.
2.5. Прийом дітей в групи здійснюється директором протягом календарного року на підставі:

заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
свідоцтва про народження дитини;
медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
документи для встановлення батьківської плати за харчування дітей.
Для прийому дітей до груп компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушенням слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелектуальною затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подають висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення відділу освіти Києво-Святошинської РДА та індивідуальна програма реабілітації дітей з інвалідністю.
2.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.7. 3а дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти може здійснюватися :

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу.
У разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менше як за 10 календарних днів із зазначених причин.

2.10.Заклад дошкільної освіти здійснює соціально – педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного віку, але не відвідують заклад дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11.Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривалий час
чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові, неробочі дні.

Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу:

початок роботи – 7.00; закінчення – 19.00.

3.2. За бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, з погодженням у засновника, відділу освіти, у закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
4.1 Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня ( оздоровчий період) у заклад дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3 План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти..

4.4 Мова навчання і виховання у закладі визначається відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років „Дитина”, програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку „Впевнений старт” та іншими додатковими програмами розвитку дітей, що діють згідно чинного законодавства.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.6 Здобуття дошкільної освіти дітьми, з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

4.7. Заклад дошкільної освіти може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно — оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.8 Заклад дошкільної освіти може впроваджувати додаткову освітню діяльність на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН України разом з МОЗ України відповідно до чинного законодавства України.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
5.1. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до чинного законодавства України. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. У заклад дошкільної освіти визначений 4-х разовий режим харчування.

5.3 Для дітей, які перебувають у дошкільному закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на працівників та керівника дошкільного закладу.

VIІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або органами охорони здоров’я.

6.2.Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.3 Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацію фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.4.До основних обов’язків медичних працівників закладу дошкільної освіти належать:

моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного
розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
здійснення контролю за організацією та якістю харчування,
дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей,
батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
6.5. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку,

діти дошкільного віку;
директор;
вихователь-методист;
вихователі;
вчитель-логопед;
практичний психолог;
інструктор з фізкультури;
музичний керівник;
помічники вихователів;
керівники гуртків;
медичні працівники;
батьки або особи, які їх замінюють.
7.2. За успіхи у роботі учасники навчально-виховного процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

Безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
Здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

Обирати та бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
Звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних
органах і суді.
Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
7.5. Добровільними органами громадського самоврядування закладу дошкільної освіти, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності є батьківські комітети (рада).

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом закладу дошкільної освіти, Положенням про батьківські комітети (раду) закладу дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти; забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою;
Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та
історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
Поважати гідність дитини;
Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
Своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі у встановленому порядку.
7.8. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє батьків від обов’язку
виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.9. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, заклад дошкільної освіти може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

7.10. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, за відповідною спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.11. Трудові відносини працівників закладу дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами.

7.12 Педагогічні працівники мають право:

На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
Брати участь в роботі органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
На підвищення кваліфікації; участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
Проводити в установленому порядку науково — дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;
Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;
На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного
законодавства України;
На захист професійної честі, власної гідності.
7.13. Педагогічні працівники зобов’язані:

Виконувати Статут закладу дошкільної освіти дошкільного закладу, посадову інструкцію,
Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти, умови трудового договору та інше чинне законодавство України;
Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених МОН України.
Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
Співпрацювати з сім’єю вихованця закладу дошкільної освіти з питань навчання та виховання;
Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
Виконувати накази та розпорядження керівництва закладу дошкільної освіти;
Виконувати інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству України.
7.14. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України.

7.15. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.

7.16. Працівники закладу дошкільної освіти проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

7.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут закладу дошкільної освіти, Правила внутрішнього розпорядку для працівників закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний засновнику – Крюківщинській сільській раді. Навчально-методичне забезпечення здійснює відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації за погодженням з місцевими органами самоврядування.

8.3. Директор закладу дошкільної освіти:

Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
Здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
Діє від імені закладу, представляє його в державних органах та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
Несе відповідальність за організацію діяльності закладу;
Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
Розпоряджається в установленому порядку майном та коштами
закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази закладу;
Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;
Затверджує штатний розпис за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації;
Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
Забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,
виховання і навчання дітей її віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
Підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно — експериментальну роботу педагогів;
Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, перспективного педагогічного досвіду;
Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.
8.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор закладу дошкільної освіти, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

Схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, якісного виконання програм розвитку,, виховання і навчання дітей в кожній віковій групі;
Формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності
Оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
Розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;
Визначає план роботи закладу та педагогічне наван­таження педагогічних працівників;
Затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
Обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
Затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
Заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
Розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
Визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’ями вихованців;
Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
Розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними обов’язків;
Має право ініціювати проведення позапланового інституційного аналізу закладу та проведення громадської акредитації закладу;
Затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

8.6 Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.7 Загальні збори:

Обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
Заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
Розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.8 У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

8.9 Рада дошкільного закладу:

Організовує виконання рішень загальних зборів;
Розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази.
Вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства України,
Погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.
8.10 У дошкільному закладі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1 Майно дошкільного закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади с. Крюківщина і закріплюється за дошкільним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна закладу є Засновник – Крюківщинська сільська рада. Будь – які дії щодо майна закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь – яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, дошкільний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

9.2 Дошкільному закладу може передаватися в оперативне управління земельна ділянка, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного закладу.

9.3 Дошкільний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4 Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1 Фінансово-господарська діяльність дошкільного начального закладу проводиться відповідно до законодавства та його статуту.10.2 Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області відповідно до законодавства.10.3 Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу.

10.4 Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповід­но до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту дошкільного закладу та укладених ним угод.

10.5 Дошкільний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відпо­відальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

10.6 Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного закладу складається із груп, спалень, роздягалень, туалетів, спортивного, актового залів, медичного кабінету, приміщень для інженерно-технічного та навчально-допоміжного пер­соналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

10.7 Дошкільний за­клад має земельну ділянку, де розміщуються ігрові та спортивні майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, госпо­дарські будівлі тощо.

10.8 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чин­ним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними осо­бами, визначаються відповідно до чинного законодавства.

10.9 Фінансування дошкільного закладу здійснюється Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області відповідно до законодавства.

10.10 Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

10.11 Джерелами формування кошторису дошкільного навчального закладу є:

кошти місцевого бюджеті у роз­мірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчально-виховного процесу в обсязі, визначеному Державним стан­дартом дошкільної освіти;
кошти фізичних та юридичних осіб;
батьків або осіб, які їх замінюють;
кошти, отримані за надання платних послуг;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
інші джерела, не заборонені законодавством.
10.12 Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має право згідно із законодавством на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансу­вати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

10.13 Штатний розпис дошкільного навчального закладу затверджується засновником – Крюківщинською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та погоджується відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації – на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

10.14 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у дошкільному навчальному за­кладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів ви­конавчої влади, яким підпорядкований дошкільний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік дошкільний заклад може здійснювати самостій­но або через централізовану бухгалтерію.

10.15 Звітність про діяльність дошкільного навчального закладу ведеться відповідно до законодавства.

10.16. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1 Державний контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН України, Головне Управління освіти Київської Державної Адміністрації, засновник та відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

11.2 Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного на­вчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки Ук­раїни.

11.3 Позачергова атестація дошкільного закладу проводиться, як виняток, лише за рішенням Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

11.4 У період між атестацією проводяться вивчення дошкільного закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих вивчень визначаються за­лежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

XIІ. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

12.1 Припинення діяльності дошкільного закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

12.2 Реорганізація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства України.

12.3 Ліквідація дошкільного закладу здійснюється за рішенням засновника, або рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ліквідація дошкільного закладу проводиться призначеною засновником ліквідаційною комісією. 12.4 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами дошкільного закладу. Ліквідаційна комісія оцінює майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів дошкільного закладу, третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає засновнику або суду.

12.5 При ліквідації дошкільного закладу питання про використання майна і коштів дошкільного закладу вирішується у встановленому чинним законодавством України порядком. Кошти та майно можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду.

12.6 Ліквідація дошкільного закладу вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру.

12.7. У випадку ліквідації дошкільного закладу передача активів дошкільного закладу здійснюється неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу Крюківщинського сільського бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Крюківщинська сільська рада, що є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходження: Київська обл., с. Крюкіщина, вулиця Балукова, 10 зареєстрована виконавчим комітетом Крюківщинської сільської ради Київської області 15.04.98 р. ЄДР серія А00 № 088632 , код ЄДРПОУ 04358566, в особі сільського голови Кріпака Андрія Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».