Суть Нової української школи (НУШ) полягає у переході від школи інформаційної, яка дає учням лише знання і деякі вміння та навички, до школи компетентностей ХХІ століття.

Компетентність 

динамічна комбінація знань, умінь, цінностей та ціннісних ставлень, що визначає здатність успішно розв’язувати життєві проблеми, провадити подальшу навчальну та професійну діяльність.

«Канвою» розвитку учня в НУШ вважають формування 10-ти ключових компетентностей*.

* Ключові компетентності НУШ

— Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

Дитина усно і письмово висловлює й тлумачить поняття, думки, почуття, факти та погляди. Здатна реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ — у навчанні, вдома, у вільний час. Усвідомлює ролі ефективного спілкування.

— Спілкування іноземними мовами

Дитина розуміє висловлене іноземною мовою. Усно і письмово висловлює і тлумачить поняття, думки, почуття, факти та погляди у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Може бути посередником у міжкультурному спілкуванні.

— Математична компетентність

Дитина вміє логічно та алгоритмічно мислити. Застосовує числові та геометричні методи щоб вирішити прикладні завдання у різних сферах діяльності. Здатна розуміти і використовувати прості математичні моделі, вміє будувати такі моделі для вирішення проблем.

— Компетентності в природничих науках і технологіях

Дитина розуміє наукову основу природи і сучасних технологій. Застосовує науковий метод у практичній діяльності. Спостерігає, аналізує, формулює гіпотези, збирає дані, проводить експерименти, аналізує результати.

— Інформаційно-цифрова компетентність

Дитина впевнено і водночас критично застосовує інформаційно-комунікаційні технології, щоб створити, знайти, обробити інформацію, щоб обмінятися нею в публічному просторі та приватному спілкуванні. Вона інформаційно й медіа-грамотна, алгоритмічно мислить. Вміє працювати з базами даних, має навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеки, знає основи програмування. Розуміє етику роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

— Уміння навчатися впродовж життя

Дитина здатна шукати та засвоювати нові знання, набувати нових умінь і навичок, організувати власний і колективний навчальний процес. Ефективно керує ресурсами та інформаційними потоками. Вміє визначати навчальні цілі та способи їх досягти, вибудовує свою навчальну траєкторію, оцінює власні результати навчання, навчається впродовж життя.

Соціальні і громадянські компетентності

Дитина має навички конструктивної соціальної поведінки у громадському житті, сім’ї, на роботі. Вміє працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Поважає закони, дотримується обов’язків, знає права людини. Підтримує соціокультурне різноманіття.

— Загальнокультурна грамотність

Дитина розуміє твори мистецтва, формує власні мистецькі смаки, самостійно виражає ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Глибоко розуміє власну національну ідентичність. Поважає розмаїття культур.

— Ініціативність і підприємливість

Дитина генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя, аби підвищити власний соціальний статус і добробут та заради розвитку суспільства і держави. Вміє раціонально споживати, ефективно використовувати індивідуальні заощадження. Приймає доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

— Екологічна грамотність і здорове життя

Дитина розумно та раціонально користується природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлює ролі довкілля для життя і здоров’я людини. Прагне дотримуватися здорового способу життя.

Окрім компетентностей, «канва» містить і такі наскрізні вміння, як-от:

 • уміння читати;
 • уміння доносити думку;
 • критичне мислення;
 • логічний захист позиції;
 • ініціативність;
 • проблеми, ризики і рішення;
 • емоційний інтелект;
 • робота в команді;
 • творчість.

Особлива увага в НУШ приділятиметься вихованню дітей на цінностях, які стануть базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії із суспільством. Виховний процес буде невід’ємною складовою всього освітнього процесу. Його орієнтирами стануть загальнолюдські цінності, зокрема:

 • морально-етичні— гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей;
 • соціально-політичні— свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, відповідальність.

Як сформувати в дитини старшого дошкільного віку готовність до систематичного навчання в НУШ? Як безболісно й успішно адаптувати дитину до школи в шість років? Йдеться не лише про перші тижні зміни соціального статусу дитини з дошкільника на школяра, коли докорінно змінюється її життя в фізіологічній, психологічній, соціальній сферах. Йдеться про те, наскільки успішною дитина буде впродовж шкільних років. Адже успішність школяра прямо залежить від того, наскільки сформованою буде основа «канви» його розвитку.

Сучасний погляд на готовність до НУШ

За сучасною моделлю дошкільної освіти слід побудувати індивідуальний освітній шлях для кожної дитини, створити оптимальні умови для її гармонійного природного розвитку. Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) як Державний стандарт дошкільної освіти в Україні визначає в кожній освітній лінії ті компетенції, які слід сформувати в дитини на кінець

Рубрики: Батькам

0 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *